2015-07-22

Wykaz regulaminów

a) Regulaminy dotyczące spraw pracowniczych :
- Regulamin pracy
- Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Zespole Szkół
  Mechanicznych w Opolu
- Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze
- Regulamin oceniania pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych
- Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego
  tę służbę
- Kryteria ruchu kadrowego nauczycieli

 

b) Pozostałe regulaminy, instrukcje i procedury :
- Regulamin Rady Pedagogicznej
- Regulamin Rady Rodziców
- Regulamin Samorządu Uczniowskiego
- Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
- Wewnątrzszkolny regulamin oceniania uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych
- Wewnątrzszkolny regulamin warunków oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
- Regulamin Szkolnego Ośrodka Kariery Zawodowej
- Regulamin biblioteki
- Regulamin Bursy
- Regulamin Rady Wychowawczej Bursy
- Regulamin Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
- Regulamin rekrutacji
- Regulamin organizacyjny ZSM
- Regulamin kontroli zarządczej z załącznikiem Kodeks etyki
- Zasady wydawania świadectw, legitymacji szkolnych i innych dokumentów
- Polityka bezpieczeństwa
- Instrukcja zarządzania systemem informacji oświatowej
- Instrukcja kancelaryjna
- Instrukcja archiwizacyjna
- Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych
- Polityka rachunkowości
- Instrukcja inwentaryzacyjna
- Instrukcja w sprawie sposobu gospodarowania składnikami majątku ruchomego
- Instrukcja w sprawie zabezpieczenia mienia
- Instrukcja dotycząca zasad gospodarowania kluczami
- Instrukcja kasowa
- Instrukcja w sprawie gospodarowania pieczęciami urzędowymi i pieczątkami imiennymi
- Zasady dot. norm zużycia paliwa
- Regulamin ZFŚS, regulamin ZFŚZ
- Plany ewakuacyjne
- Instrukcja na wypadek zagrożenia atakiem terrorystycznym
- Instrukcja alarmowa na wypadek zgłoszenia o podłożeniu lub znalezieniu ładunku wybuchowego
- Instrukcja na wypadek pożaru
- Regulamin zamówień publicznych
- Regulamin pracy komisji przetargowej
- Regulamin udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 14.000 euro netto
- Ocena ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy
- Instrukcja bhp
- Procedury działań przedmedycznych
- Procedury postępowania w razie wypadku przy pracy, w drodze do/z pracy
- Instrukcja postępowania przy ręcznych pracach transportowych i składowaniu
- Regulamin pracowni chemicznej
- Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych
- Regulamin wyborów Zakładowego Społ. Insp. Pracy
- Instrukcja HACCP
- Regulamin stołówki Bursy
- Regulamin szkolnej szatni
- Regulamin doskonalenia zawodowego nauczycieli
- Instrukcja gospodarki magazynowej w Bursie
- Procedura uzyskiwania zwolnień z WF
- Regulamin użytkowania samochodu służbowego
- Regulamin praktycznej nauki zawodu realizowanej u pracodawcy dla PT Nr 4 i PZSZ Nr 2
- Procedura postępowania w przypadku zmiany miejsca praktyki
- Procedura skreślenia z listy uczniów
- Regulamin obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego w ZSM
- Procedury : zasady określające wymagania ogólne dot. sprzątania, zasady postepowania z odpadami wytwarzanymi w szkole
- Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego w szkole
- Regulamin wycieczek szkolnych.

Powyższe regulaminy, instrukcje i procedury są dostępne u dyrektora szkoły.