2015-07-22

Wykaz regulaminów

a) Regulaminy dotyczące spraw pracowniczych :
- Regulamin pracy
- Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Zespole Szkół
  Mechanicznych w Opolu
- Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze
- Regulamin oceniania pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych
- Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego
  tę służbę
- Kryteria ruchu kadrowego nauczycieli

 

b) Pozostałe regulaminy, instrukcje i procedury :
- Regulamin Rady Pedagogicznej
- Regulamin Rady Rodziców
- Regulamin Samorządu Uczniowskiego
- Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
- Wewnątrzszkolny regulamin oceniania uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych
- Wewnątrzszkolny regulamin warunków oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
- Regulamin Szkolnego Ośrodka Kariery Zawodowej
- Regulamin biblioteki
- Regulamin Bursy
- Regulamin Rady Wychowawczej Bursy
- Regulamin Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
- Regulamin rekrutacji
- Regulamin organizacyjny ZSM
- Regulamin kontroli zarządczej z załącznikiem Kodeks etyki
- Zasady wydawania świadectw, legitymacji szkolnych i innych dokumentów
- Polityka bezpieczeństwa
- Instrukcja zarządzania systemem informacji oświatowej
- Instrukcja kancelaryjna
- Instrukcja archiwizacyjna
- Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych
- Polityka rachunkowości
- Instrukcja inwentaryzacyjna
- Instrukcja w sprawie sposobu gospodarowania składnikami majątku ruchomego
- Instrukcja w sprawie zabezpieczenia mienia
- Instrukcja dotycząca zasad gospodarowania kluczami
- Instrukcja kasowa
- Instrukcja w sprawie gospodarowania pieczęciami urzędowymi i pieczątkami imiennymi
- Zasady dot. norm zużycia paliwa
- Regulamin ZFŚS, regulamin ZFŚZ
- Plany ewakuacyjne
- Instrukcja na wypadek zagrożenia atakiem terrorystycznym
- Instrukcja alarmowa na wypadek zgłoszenia o podłożeniu lub znalezieniu ładunku wybuchowego
- Instrukcja na wypadek pożaru
- Regulamin zamówień publicznych
- Regulamin pracy komisji przetargowej
- Regulamin udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 14.000 euro netto
- Ocena ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy
- Instrukcja bhp
- Procedury działań przedmedycznych
- Procedury postępowania w razie wypadku przy pracy, w drodze do/z pracy
- Instrukcja postępowania przy ręcznych pracach transportowych i składowaniu
- Regulamin pracowni chemicznej
- Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych
- Regulamin wyborów Zakładowego Społ. Insp. Pracy
- Instrukcja HACCP
- Regulamin stołówki Bursy
- Regulamin szkolnej szatni
- Regulamin doskonalenia zawodowego nauczycieli
- Instrukcja gospodarki magazynowej w Bursie
- Procedura uzyskiwania zwolnień z WF
- Regulamin użytkowania samochodu służbowego
- Regulamin praktycznej nauki zawodu realizowanej u pracodawcy dla PT Nr 4 i PZSZ Nr 2
- Procedura postępowania w przypadku zmiany miejsca praktyki
- Procedura skreślenia z listy uczniów
- Regulamin obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego w ZSM
- Procedury : zasady określające wymagania ogólne dot. sprzątania, zasady postepowania z odpadami wytwarzanymi w szkole
- Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego w szkole
- Regulamin wycieczek szkolnych.

Powyższe regulaminy, instrukcje i procedury są dostępne u dyrektora szkoły.  

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się