2015-07-23

Rejestry, ewidencje, archiwa

Wykaz rejestrów, ewidencji :

- rejestr wypadków,

- rejestr skarg i wniosków,

- rejestr druków ścisłego zarachowania,

- rejestr zaświadczeń uczniowskich,

- rejestr legitymacji szkolnych,

- pieczęcie urzędowe, wzory i ewidencja,

- ewidencja zatrudnionych pracowników,

- ewidencja czasu pracy,

- lista obecności pracowników,

- akta osobowe pracowników,

- kartoteki wynagrodzeń,

- listy płac,

- godziny ponadwymiarowe,

- rejestr decyzji administracyjnych dyrektora,

- rejestr indywidualnych potwierdzeń odbioru świadectw ukończenia szkoły, maturalnych (OKE),

- arkusze ocen uczniów,

- księgi uczniów,

- księga uchwał Rady Pedagogicznej,

- księgi zastępstw,

- książka kontroli,

- rejestr zarządzeń dyrektora,

- rejestr kontroli,

- dokumenty księgowe,

- plany finansowe,

- instrukcja kancelaryjne,

- dzienniki lekcyjne,

- dziennik zajęć pedagoga szkolnego,

- dzienniki zajęć pozalekcyjnych,

- dzienniki nauczania indywidualnego,

- programy i plany nauczania,

- programy nauczania– ścieżki edukacyjne.

- rejestry dokumentów przekazanych do składnicy akt

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się