2015-07-23

Rejestry, ewidencje, archiwa

Wykaz rejestrów, ewidencji :

- rejestr wypadków,

- rejestr skarg i wniosków,

- rejestr druków ścisłego zarachowania,

- rejestr zaświadczeń uczniowskich,

- rejestr legitymacji szkolnych,

- pieczęcie urzędowe, wzory i ewidencja,

- ewidencja zatrudnionych pracowników,

- ewidencja czasu pracy,

- lista obecności pracowników,

- akta osobowe pracowników,

- kartoteki wynagrodzeń,

- listy płac,

- godziny ponadwymiarowe,

- rejestr decyzji administracyjnych dyrektora,

- rejestr indywidualnych potwierdzeń odbioru świadectw ukończenia szkoły, maturalnych (OKE),

- arkusze ocen uczniów,

- księgi uczniów,

- księga uchwał Rady Pedagogicznej,

- księgi zastępstw,

- książka kontroli,

- rejestr zarządzeń dyrektora,

- rejestr kontroli,

- dokumenty księgowe,

- plany finansowe,

- instrukcja kancelaryjne,

- dzienniki lekcyjne,

- dziennik zajęć pedagoga szkolnego,

- dzienniki zajęć pozalekcyjnych,

- dzienniki nauczania indywidualnego,

- programy i plany nauczania,

- programy nauczania– ścieżki edukacyjne.

- rejestry dokumentów przekazanych do składnicy akt